Νοικοκυρα και προτυπα

ΣΥΝΉΓΟΡΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΉ

Όσον αφορά τα δικονομικά μέσα, το δικαίωμα υπεράσπισης είναι πολύπλοκο και περιλαμβάνει:Υπάρχει ειδική διαδικασία κατεπείγοντος ; Δεν προβλέπεται ειδική διαδικασία κατεπείγοντος. Ωστόσο, οι προθεσμίες που καθορίζονται για τη λήψη απόφασης είναι σύντομες 10 ημέρες και σύμφωνα με γενική αρχή, η οποία μπορεί επίσης να συναχθεί από τις διατάξεις που αφορούν τη νομική συνδρομή, σε περίπτωση κατεπείγοντος το όργανο στο οποίο απευθύνεται η αίτηση συνδρομής πρέπει να λάβει ακαριαία απόφαση. Πού πρέπει να υποβάλω την αίτηση παροχής νομικής συνδρομής; 9. Σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η νομική συνδρομή περιλαμβάνει τα εξής: Για να επιτύχει στο σκοπό του, αναπτύσσει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών σε όλη την Ελλάδα με κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας, δημόσιας τάξης και εισαγγελικές αρχές. Ξαναγράφω τη λέξη παραπλάνηση, επειδή συμβαίνει για παράδειγμα και οι Σαϊεντολόγοι να είναι λάβροι κατά της Ψυχιατρικής.


Συνήγορος Συνδρομή


View More Presentations


Τι σημαίνει ο όρος «νομική συνδρομή»; Η νομική έρανος είναι μέρος του δικαιώματος υπεράσπισης. Επίσης, όταν οι αξιώσεις εκάστου διαδίκου γίνονται δεκτές εν μέρει, το δικαστήριο αποφασίζει την έκταση στην οποία έκαστος εξ αυτών μπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτημα για την παροχή νομικής συνδρομής; Η αίτηση πρέπει να είναι έγγραφη και να περιλαμβάνει επί δοκιμασία απαραδέκτου: Στην περίπτωση αστικής αγωγής που ασκείται στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, πρέπει να γίνεται παραπομπή στο άρθρο του ενιαίου κειμένου T. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτημα για την παροχή νομικής συνδρομής; 8. Η αξία της υπόθεσης σημειώνεται από το διάδικο στα συμπεράσματα του εισαγωγικού της δίκης εγγράφου.


Συνήγορος Συνδρομή


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


Μπορεί απλά να οδηγήσουν σε αυτεπάγγελτη ενέργεια του Κύκλου. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται από τον νόμο και να πληροί όλες τις ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις που ισχύουν ειδικά για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στις δικαστικές αρχές. Η διαπίστωσή μου είναι ότι έχουμε να κάνουμε με σύγχρονους «ιεροεξεταστές» κατά τον Thomas Szasz διαφημιζόμενους ως «ειδικοί» πάνω στην ψυχική υγεία από όλα τα Μ. Νομική έρανος μπορούν να παράσχουν μόνον δικηγόροι.


Συνήγορος Συνδρομή


Presentation Description


Kι η ψυχιατρική ανάρρωση, όχι, δεν είναι μύθος. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύπτει όλα τα έξοδα της δίκης; Οι κατηγορίες δικαστικών εξόδων από τις οποίες εξαιρείται ο δικαιούχος νομικής συνδρομής και οι μορφές νομικής συνδρομής ορίζονται από το δικαστήριο. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύπτει όλα τα έξοδα της δίκης; Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι μερική νομική έρανος, ποιος θα καλύψει τα υπόλοιπα έξοδα; Όταν παρέχεται μερική νομική συνδρομή, οι διατάξεις που διέπουν τα δικαστικά έξοδα και περιέχονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας εφαρμόζονται ανάλογα με την εξεταζόμενη περίπτωση. Εγκατεστημένος σελίδας Ενώπιον του Αρείου Πάγου Corte di cassazioneη επιλογή του συνηγόρου λαχαίνει από τους καταλόγους που καταρτίζονται στο συμβούλιο του δικηγορικού συλλόγου, ο οποίος υπάγεται στη δικαιοδοσία του Εφετείου του τόπου όπου εδρεύει ο δικαστής που εξέδωσε την προσβαλλόμενη βουλή. Έχω παραστεί σε ομιλίες τους και είμαι σε θέση να ξέρω, από πρώτο χέρι, πόσο πειστικοί κι αληθοφανείς, μοιάζουν.


Συνήγορος Συνδρομή


Νομική συνδρομή


Ο νόμος, ο οποίος χρειάζεται την έγκριση κανόνων εφαρμογής, θα αρχίσει να ισχύει την 1η Ιουλίου Ν. Ενέργειες του Συνηγόρου του Πολίτη μετά τη διαπίστωση παραβιάσεων από δημόσιους φορείς: Εάν κριθεί ότι δεν πληρώ τις προϋποθέσεις για την παροχή νομικής συνδρομής, μπορώ να προσφύγω κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης; 1. Θεωρητικά, ο ηττηθείς διάδικος υποχρεούται, εφόσον απαιτείται, να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα. Κάθε αντίθετη αρραβωνίσια είναι άκυρη και η παράβαση της εν λόγω απαγόρευσης συνιστά σοβαρό πειθαρχικό σφάλμα. Ο συνήγορος, ο βοηθός του δικαστή και ο εμπειρογνώμονας των διαδίκων δεν μπορούν να ζητήσουν ή να εισπράξουν από τον δικαιούχο της συνδρομής αποζημίωση ή επιστροφή άλλη εκτός της προβλεπόμενης από το νόμο.


Συνήγορος Συνδρομή


Συνήγορος Συνδρομή


Video: Φοιτητές κατά Γαβρόγλου
Συνήγορος του πολίτη: Ως εγκληματίες αντιμετωπίζονται στην Ελλάδα οι ψυχικά πάσχοντες


Κάποιοι ίσως όταν το διαβάσουν να ενοχληθούν, για πολλούς λόγους, αλλά ποσώς με ενδιαφέρει! Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική έρανος, μπορεί αυτή να ανακληθεί πριν από το άκρη της δίκης ή ακόμη και μετά τη δίκη ; Σύμφωνα με το άρθρο 70 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, «εάν το δικαστήριο διαπιστώσει ότι η αίτηση παροχής νομικής συνδρομής υποβλήθηκε κακόπιστα, με αποσκέπασμα της αλήθειας, δύναται να επανεξετάσει την εγκεκριμένη νομική συνδρομή και να επιβάλει πρόστιμο στον διάδικο ύψους ίσου με τα ποσά για τα οποία του παρασχέθηκε εξαίρεση. Με ευχάριστη έκπληξη βλέπω ότι το απαντητικό σας σχόλιο είναι εντός των ορίων της ευπρέπειας, της αξιοπρέπειας και της ευνομίας. Οι επιμέρους πτυχές του δικαιώματος υπεράσπισης μπορεί να καλύπτονται σωρευτικά στην ποινική διαδικασία, αλλά μερικές φορές ενδέχεται να απουσιάζει ένα συγκεκριμένο απόδειξη του δικαιώματος υπεράσπισης και, επομένως, η νομική έρανος είναι ουσιαστικά προαιρετική, και μόνον στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει ρητή πρόβλεψη από τον νόμο απαιτείται η παρουσία του συνηγόρου υπεράσπισης σε ποινικές δίκες μαζί με τον κατηγορούμενο ή εναγόμενο. Εάν οι δημόσιες υπηρεσίες -στις οποίες απευθύνεται ο Συνήγορος του Πολίτη- δεν ενεργοποιηθούν, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους, τότε η Αρχή ελέγχει και τις δικές τους ευθύνες και προτείνει τα αναγκαία μέτρα. Τα δικαστικά έξοδα που αναλαμβάνονται από τους διαδίκους βαρύνουν τον κατηγορούμενο ή τον ζημιωθέντα διάδικο, ανάλογα με την απόφαση του δικαστηρίου επί των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης. Εάν απορριφθεί η αίτηση που έχω υποβάλει για την παροχή νομικής συνδρομής, μπορώ να προσφύγω κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης ; Εάν το συμβούλιο του αρμόδιου δικηγορικού συλλόγου απορρίψει ή κηρύξει απαράδεκτη την αίτηση παροχής νομικής συνδρομής, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επαναλάβει την αίτησή του ενώπιον του αρμόδιου δικαστή, ο οποίος θα εκδώσει σχετική βουλή. Το άρθρο 6 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας εγγυάται το δικαίωμα υπεράσπισης του κατηγορούμενου, του εναγόμενου και κάθε άλλου διαδίκου καθ' όλη την ποινική διαδικασία και το δικαίωμα κάθε διαδίκου να επικουρείται από δικηγόρο καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Μπορεί να δημοσιοποιήσει τη μη αποδοχή των προτάσεών του , εφόσον κρίνεται αναιτιολόγητη. Το να βάζει κανείς ταμπέλες είναι το πιο εύκολο και συνηθισμένο αντικείμενο σε αυτή την χώρα. Η αξία της υπόθεσης σημειώνεται από το διάδικο στα συμπεράσματα του εισαγωγικού της δίκης εγγράφου.


Συνήγορος Συνδρομή

...


160 161 162 163 164


Σχόλια:

© Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται - easyblogs.eu

Created by Ιωάννης Peraticos