Νοικοκυρα και προτυπα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΑΓΏΝΑ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΚΑΤΌΧΟΥ

Η ένσταση παραδίδεται στον Έφορο Εκλογής μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την εκπνοή του χρόνου που ορίστηκε για υποβολή υποψηφιοτήτων.Αφετηρία εργασίας σε τηλεοπτικό σταθμό - Παράνομη απεργία - Παράλειψη ενημέρωσης. Σε περίπτωση κατά την οποία το έμβλημα γίνει αποδεκτό, ο συνδυασμός ή ο ατομικός υποψήφιος που επέδωσε τη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων 5 και 6 του παρόντος άρθρου δικαιούνται την αποκλειστική του χρήση. Συνδυασμοί και εμβλήματα Νοείται ότι από την ημερομηνία λήψεως της απόφασης από τον Υπουργό μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται για τη διαξαγωγή της εκλογής μεσολαβεί άνεση τουλάχιστο ενός μηνός. Νοείται περαιτέρω ότι η θητεία των μελών των Συμβουλίων που εκλέγονται βάσει εκλογών που διατάχθηκαν δυνάμει της πιο πάνω επιφύλαξης θα είναι για την περίοδο από την εκλογή μέχρι τη λήξη της θητείας των υπόλοιπων Συμβουλίων στη Δημοκρατία. Ταυτόχρονα, ο Επιβλέπων Εκλογών εκδίδει παρόμοια άγγελμα που τοιχοκολλάται σε περίοπτα μέρη σε κάθε κοινότητα που θα διεξαχθεί εκλογή, ανάλογα με την περίπτωση, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για υποβολή των υποψηφιοτήτων.


Video: Ε.ΠΑ.Μ. - Δ.Καζάκης «Στο Μικρόφωνο» του E-ROI - 23 Οκτ ‎2017
Κατασκευή Αγώνα Στοιχείων ΚατόχουΑν τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας δεν παραδοθούν με τον τρόπο που ορίζεται, καθώς επίσης στο χρόνο και στον τόπο που ορίζεται, δεν μπορεί το ενδιαφερόμενο πρόσωπο να ανακηρυχθεί υποψήφιος. Συνδυασμοί και εμβλήματα Ταυτόχρονα, ο Έφορος Εκλογών εκδίδει παρόμοια γνωστοποίηση που τοιχοκολλάται σε περίοπτα μέρη σε κάθε κοινότητα που θα διεξαχθεί εκλογή, ανάλογα με την περίπτωση, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για υποβολή των υποψηφιοτήτων. Μετά την έκδοση του διατάγματος σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου 1 του άρθρου 17, ο Υπουργός, σε περίπτωση γενικών εκλογών, διορίζει ένα Γενικό Έφορο και ένα Βοηθό Γενικό Έφορο των Εκλογών για όλη τη Δημοκρατία και από έναν Έφορο Εκλογής και Βοηθούς Εφόρους για κάθε περιφέρεια, όπως απαιτούν οι συνθήκες, και σε περίπτωση αναπληρωματικής εκλογής διορίζει Έφορο της Εκλογής και Βοηθούς Εφόρους, όπως απαιτούν οι συνθήκες: Νοείται ότι ο Βοηθός Άλικος Έφορος έχει όλες τις εξουσίες και μπορεί να εκτελεί οποιαδήποτε από τα καθήκοντα του Γενικού Εφόρου Εκλογών: Κανένα άλλο πρόσωπο εκτός από τον  Έφορο Εκλογής και το Βοηθό Έφορο Εκλογής δεν μπορεί να παρίσταται στην πιο πάνω διαδικασία. Ο υποψήφιος πρέπει να αποδεχτεί την πρόταση υποψηφιότητας του εγγράφως. Το πιο πάνω ποσό επιστρέφεται στο συνδυασμό υποψηφίων, τον ανεξάρτητο υποψήφιο ή τον υποψήφιο κοινοτάρχη, και σε περίπτωση θανάτου κάποιου υποψηφίου στους νόμιμους κληρονόμους του, αν δεν προχωρήσει η ψηφοφορία. Νοείται περαιτέρω ότι η θητεία των μελών των Συμβουλίων που εκλέγονται βάσει εκλογών που διατάχθηκαν δυνάμει της πιο πάνω επιφύλαξης θα είναι για την περίοδο από την εκλογή μέχρι τη λήξη της θητείας των υπόλοιπων Συμβουλίων στη Δημοκρατία. Η ένσταση παραδίδεται στον Έφορο Εκλογής μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την εκπνοή του χρόνου που ορίστηκε για υποβολή υποψηφιοτήτων. Ψηφοδέλτιο που περιέχει περισσότερους σταυρούς από όσους προβλέπονται στο εδάφιο αυτό θεωρείται έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη οποιοσδήποτε σταυρός προτίμησης.


Κατασκευή Αγώνα Στοιχείων Κατόχου


Κατασκευή Αγώνα Στοιχείων Κατόχου

Η δήλωση, αν πρόκειται για συνδυασμό ενός μόνο κόμματος, πρέπει να περιέχει το όνομα του κόμματος και τα ονόματα των υποψηφίων που αποτελούν το συνδυασμό με βάση την αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους, αν πρόκειται για συνδυασμό συνασπισμού κομμάτων, πρέπει να περιέχει την προσωνυμία του συνασπισμού, τα ονόματα των κομμάτων που αποτελούν το συνασπισμό και τα ονόματα των συνεργαζόμενων υποψηφίων με βάση την αλφαβητική γένος του επωνύμου τους και, αν πρόκειται για συνδυασμό ανεξάρτητων υποψηφίων, πρέπει να περιέχει την προσωνυμία του συνδυασμού και τα ονόματα των ανεξάρτητων υποψηφίων που αποτελούν το συνδυασμό με βάση την αλφαβητική γένος του επωνύμου τους. Ταυτόχρονα, ο Έφορος Εκλογών εκδίδει παρόμοια γνωστοποίηση που τοιχοκολλάται σε περίοπτα μέρη σε κάθε κοινότητα που θα διεξαχθεί εκλογή, ανάλογα με την περίπτωση, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για υποβολή των υποψηφιοτήτων. Σε περίπτωση κατά την οποία το έμβλημα γίνει αποδεκτό, ο συνδυασμός ή ο μεμονωμένος υποψήφιος που επέδωσε τη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων 5 και 6 του παρόντος άρθρου δικαιούνται την αποκλειστική του χρήση. Νοείται ότι ο Βοηθός Άλικος Έφορος έχει όλες τις εξουσίες και μπορεί να εκτελεί οποιαδήποτε από τα καθήκοντα του Γενικού Εφόρου Εκλογών: Αν τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας δεν παραδοθούν με τον τρόπο που ορίζεται, καθώς επίσης στο χρόνο και στον τόπο που ορίζεται, δεν μπορεί το ενδιαφερόμενο πρόσωπο να ανακηρυχθεί υποψήφιος. Νοείται ότι, αν και μετά τη διεξαγωγή της εκλογής που προνοείται στην υποπαράγραφο ii του παρόντος άρθρου εξακολουθεί να παραμένει κενή άποψη, τότε ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 του άρθρου 28 του παρόντος Νόμου. Νοείται ότι από την ημερομηνία λήψεως της απόφασης από τον Υπουργό μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται για τη διαξαγωγή της εκλογής μεσολαβεί περίοδος τουλάχιστο ενός μηνός. Σε περίπτωση ψηφοφορίας το πιο πάνω ποσό επιστρέφεται, αν ο υποψήφιος πάρει τουλάχιστον το ένα τρίτο του εκλογικού μέτρου στην περίπτωση των μελών του Συμβουλίου ή το ένα πέμπτο των έγκυρων ψήφων στην περίπτωση του κοινοτάρχη, ανάλογα με την περίπτωση. Νοείται ότι τα Μέλη των Χωριτικών Επιτροπών που λειτουργούσαν στις Περιοχές Βελτιώσεως με βάση τον καταργηθέντα περί Χωριτικών Αρχών Νόμο επανέρχονται στις θέσεις τους, θεωρούμενα ως μηδέποτε καταργηθέντα, ασκούν δε και διατηρούν τις εξουσίες τους, τηρουμένων των αναλογιών, που προνοεί το άρθρο 46 του βασικού νόμου, μέχρι την έναρξη της θητείας των δυνάμει των διατάξεων του Τέταρτου Μέρους του βασικού νόμου εκλεγησόμενων Συμβουλίων. Νοείται ότι, αν και μετά τη διεξαγωγή της εκλογής που προνοείται στο παρόν άρθρο εξακολουθεί να παραμένει κενή θέση, άλλοτε ακολουθείται η διαδικασία που προνοείται στο εδάφιο 3 του άρθρου Ψηφοδέλτιο που περιέχει περισσότερους σταυρούς από όσους προβλέπονται στο άρθρο αυτό θεωρείται έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη οποιοσδήποτε σταυρός προτίμησης. Νοείται ότι, αν το Υπουργικό Συμβούλιο διατάξει τη μη διεξαγωγή εκλογών σχετικά με οποιαδήποτε κοινότητα, δύναται σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο να διατάξει τη διεξαγωγή εκλογών για ανάδειξη Συμβουλίου για την κοινότητα αυτή, οπότε θα ορίζει την ημερομηνία κατά την οποία θα διενεργούνται οι εκλογές αυτές, η ημερομηνία δε αυτή θα θεωρείται σαν ημερομηνία που ορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του εδαφίου 1 του άρθρου


...


592 593 594 595 596


Σχόλια:


23.12.2017 : 04:14 Kiktilar:

Το αξιοσημείωτο μήνυμα

© Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται - easyblogs.eu

Created by Ιωάννης Peraticos