Νοικοκυρα και προτυπα

ΣΥΓΚΡΊΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΊΣΕΩΝ

Περιφραστικές αποδόσεις όταν αυτό απαιτείται για την πλήρη απόδοση της σημασίας είτε μεμονωμένων λέξεων είτε φράσεων.Τί οὖν κωλύει διαφορὰν εἶναι ἧι γραμμή; — οὐ γὰρ ἄλλου τινὸς τὸ εὐθὺ ἢ γραμμῆς — ἐπεὶ καὶ οὐσίας διαφορὰς κομίζομεν παρὰ τοῦ ποιοῦ. The English translation bidding be soon available! Για τους πρώτους ανθρώπους βέβαια ο καιρός και η διαμόρφωσή του οφειλόταν στους θεούς και η καλοκαιρία ή η κακοκαιρία αντιστοιχούσε στην καλή ή κακή τους διάθεση αντιστοίχως. Περιφραστικές αποδόσεις όταν αυτό απαιτείται για την πλήρη απόδοση της σημασίας είτε μεμονωμένων λέξεων είτε φράσεων. Ἐνταῦθα δὲ κινήσει μὲν κινεῖται, ἀπούσης δὲ ἠρεμεῖ ἐστερημένον τῆς ὀφειλομένης κινήσεως. Σακελλαρίου «Σώσε με» Ν.


Πίνακας περιεχομένων


Tσανακλίδου «Αν μ΄αγαπάς» Γ. Ξεκίνησε να τραγουδά και να παίζει κιθάρα επαγγελματικά στη Λήμνο το και από το εκτός Λήμνου. Δεν θα σταματήσω να αισθάνομαι την φωνή του για πολλά χρόνια, μέχρι να καταλήξει κούφια η άνεση. Ὥστε εἶδός τι ἂν εἴη κινήσεως μᾶλλον ἡ ἀλλοίωσις ἐκστατική τις οὖσα κίνησις. Καὶ περὶ μὲν τῆς ἐν τοῖς αἰσθητοῖς οὐσίας ἢ γενέσεως ταῦτα. Ταῦτα μὲν οὖν οὕτως. Ο διασημότερος Θώρ έφερνε την ευεργετική βροχή αλλά και τρομερές καταιγίδες. Ἀλλ᾽ ἆρα τὸ μὴ ἑτέρου ὃ λέγεται; Λευκὸν μὲν γὰρ καὶ μέλαν ἄλλου τοῦ λελευκωμένου, καὶ τὸ διπλάσιον δὲ ἑτέρου — λέγω δὲ οὐ τοῦ ἡμίσεος εἶναι, ἀλλὰ ξύλον διπλάσιον — καὶ πατὴρ ἄλλου ἧι πατήρ ἐστι, καὶ ἡ ἐπιστήμη δὲ ἄλλου τοῦ ἐν ὧι, καὶ τόπος δὲ άκρη ἄλλου, καὶ χρόνος μέτρον ἄλλου. Ἢ τὸ μὲν ὕλην, τὸ δὲ εἶδος ἐπ᾽ αὐτῆι, καὶ χωρὶς ἑκάτερον ὡς γένος ἢ ὑφ᾽ ἓν ἄμφω, ὡς οὐσίαν ἑκάτερον ὁμωνύμως ἢ γένεσιν.


Συγκρίσεις Συγκρίσεων


Μενού πλοήγησης


Καὶ τὰ μὲν τρία [εἰ] εἰς ἕν, εὕροιμεν κοινόν τι, τὴν ἐνταῦθα ὁμώνυμον οὐσίαν· εἶτα τὰ ἄλλα ἐφεξῆς, πρός τι, ποσόν, ποιόν, ἐν τόπωι, ἐν χρόνωι, κίνησις, τόπος, χρόνος. Ἔτι ὥσπερ, ὅταν περὶ οὐσίαν ποιότητα λαμβάνω, οὐσιώδη ποιότητα λέγω, οὕτω καὶ πολὺ μᾶλλον, ὅταν τὰ σχήματα λαμβάνω, ποσότητος διαφορὰς λαμβάνω. Ἀλλ᾽ ἔοικεν ὅλως μία τις εἶναι ἡ τοπικὴ τοῖς ἔξωθεν τὰς διαφορὰς λαμβάνουσα. Ὁ δὲ γυμνὸς καὶ ἠμφιεσμένος οὐδέτερος ποιός, ἀλλὰ μᾶλλόν πως ἔχων· ἐν σχέσει οὖν τῆι πρὸς ἄλλο. Το πρώτο σκέλος αφορά στη συνεπή χρήση μίας ξεχωριστής απόδοσης όσο το επιτρέπει το λεξιλογικό εύρος της γλώσσας για κάθε κύριο όρο του πρωτότυπου κειμένου της Γραφής.


Συγκρίσεις Συγκρίσεων


BROWSE BY CONTENT TYPE


Έτσι πάνω από τον ισημερινό ο αέρας ανέρχεται, δημιουργώντας τεράστια τροπικά ανοδικά ρεύματα, και αφού φτάσει σε κάποιο ύψος στρέφεται προς τους δύο πόλους. Αλλά και οι «Αλκυονίδες μέρες» πού ζουν ως τις μέρες μας έχουν την αρχή τους σε αρχαίο μύθο. Ἀλλ᾽ οὐδὲ ὁ χρόνος ἐν ὑποκειμένωι, οὐδ᾽ ὁ τόπος. Ξεκίνησε να τραγουδά και να παίζει κιθάρα επαγγελματικά στη Λήμνο το και από το εκτός Λήμνου. Ὁ δὲ τόπος, πέρας τοῦ περιέχοντος ὤν, ἐν ἐκείνωι.


Συγκρίσεις Συγκρίσεων


EXPLORE BY INTERESTS


Ὅθεν καὶ ὁ χρόνος ἕτερον ἀεί, διότι κίνησις αὐτὸν ποιεῖ· μεμετρημένη γὰρ κίνησις οὐ μένουσα· συνθεῖ οὖν αὐτῆι ὡς ἐπὶ φερομένης ὀχούμενος. Εἰ δέ τις λέγοι τὴν ὑγίειαν ἢ τὴν νόσον τινὰ στάσιν εἶναι, εἴδη στάσεως τὴν ὑγίειαν καὶ τὴν νόσον εἶναι φήσει· ὅπερ ἄτοπον. Εἰ μὲν οὖν οὕτω δοκεῖ, διαιρετέον τὰς μὲν ψυχικάς, τὰς δὲ σωματικάς, ὡς σώματος οὔσας ποιότητας. Εἰ δέ τις λέγοι ἀλλὰ κατὰ ταύτας ποιεῖ τὰ σώματα, καὶ κατὰ τὰς μίξεις φήσομεν ποιεῖν καὶ κατὰ τὰ χρώματα καὶ τὰ σχήματα. Τί οὖν κωλύει διαφορὰν εἶναι ἧι γραμμή; — οὐ γὰρ ἄλλου τινὸς τὸ εὐθὺ ἢ γραμμῆς — ἐπεὶ καὶ οὐσίας διαφορὰς κομίζομεν παρὰ τοῦ ποιοῦ. Ὅλως δὲ λόγον τινά, ὥσπερ καλοῦ, οὕτω καὶ μεγάλου εἶναι, ὃς μεταληφθεὶς μέγα ποιεῖ, ὥσπερ καλὸν ὁ τοῦ καλοῦ.


Συγκρίσεις Συγκρίσεων

Ο διασημότερος Θώρ έφερνε την ευεργετική βροχή αλλά και τρομερές καταιγίδες. Μόλις πριν περίπου χρόνια άρχισε η ανάπτυξη των βασικών οργάνων τα οποία βοήθησαν στην εξέλιξη της επιστήμης. Ἀλλ᾽ εἰ τὸ γλυκὺ ὠφέλιμον, βλαβερὸν δὲ τὸ πικρόν, σχέσει, οὐ ποιότητι, διαιρεῖ. Καὶ περὶ μὲν τῆς λεγομένης οὐσίας αἰσθητῆς καὶ γένους ἑνὸς ταύτηι. ΘωμαϊδουΕυρυδίκη « Ζωή να μπω» Δ. Εἶτα τῆς γενέσεως τὰ μὲν τοιά, τὰ δὲ τοιά· καὶ τὰ μὲν σώματα εἰς ἕν, τά τε ἁπλᾶ τά τε σύνθετα, τὰ δὲ συμβεβηκότα ἢ παρακολουθοῦντα, διαιροῦντας ἀπ᾽ ἀλλήλων καὶ ταῦτα. Ἢ ἀναιρετέον τὸ καλόν, ὅτι ἄλλο κάλλιον αὐτοῦ· οὕτω τοίνυν οὐδ᾽ ἀναιρετέον τὸ μέγα, ὅτι ἔστι τι μεῖζον αὐτοῦ· ἐπεὶ οὐδὲ τὸ μεῖζον ὅλως ἂν εἴη μὴ μεγάλου ὄντος, ὥσπερ οὐδὲ κάλλιον μὴ καλοῦ. Δεῖ μέντοι τὸ ταὐτὰ ἀναλογίαι καὶ ὁμωνυμίαι λαμβάνειν· τοῦτο δὲ φανήσεται γνωσθέντων. Ὁρᾶν δὲ δεῖ, εἰ μὴ πάσηι ποιότητί ἐστί τις ἄλλη ἐναντία· ἐπεὶ καὶ τὸ μέσον τοῖς ἄκροις δοκεῖ ἐπ᾽ ἀρετῆς καὶ κακίας ἐναντίον εἶναι. Ὥστε εἰ πανταχοῦ μὴ ποιότητος ποιότης διαφορὰ σκεπτέον, ὥσπερ οὐδὲ οὐσίας οὐσία, οὐδὲ ποσοῦ ποσότης. Εἰ δὲ τοὺς ἐν τοῖς αἰσθητοῖς ἀριθμοὺς χωρίζει ὁ λόγος, οὐδὲν κωλύει καὶ τούτων τὰς αὐτὰς νοεῖν διαφοράς.Συγκρίσεις Συγκρίσεων


Video: Andreas Schleicher: Use data to build better schools...


73 74 75 76 77


Σχόλια:


14.10.2017 : 13:30 Samuktilar:

Το κόκκινο. Δοκιμάστε το τώρα.

© Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται - easyblogs.eu

Created by Ιωάννης Peraticos