Νοικοκυρα και προτυπα

ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΖΥΓΙΟ;

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορεί να συμπληρώνονται, να τροποποιούνται ή να αναμορφώνονται τα παραπάνω κριτήρια και τα αντίστοιχα μόρια και να ρυθμίζεται κάθε συναφές θέμα.Αίτημα - αστυνομική ταυτότητα - βιβλιάριο ασθενείας - ιατρικές γνωματεύσεις Άλλες πληροφορίες: Ο διαζευγμένος ή ο επιζών ή ο άγαμος γονέας, που έχει την επιμέλεια των τέκνων, λαμβάνει πενήντα 50 επιπλέον μόρια. Για τον επιζώντα η τον άγαμο γονέα τριών ανήλικων τέκνων υπολογίζεται τετρακόσια μόρια. Αν ο άλλος σύζυγος δεν εργάζεται τα πιο πάνω μόρια προσαυξάνονται κατά είκοσι Για γονέα με τέσσερα τέκνα τετρακόσια μόρια τα οποία προσαυξάνονται κατά πενήντα 50 ανά ένα επιπλέον τέκνο. Η αποστολή διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 9 και κατά την διενέργειά της μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι, ύστερα από έγκαιρη ειδοποίηση τους.


τελικα διαζυγιο;


Αναζητηση σε αυτό το Blog


Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορεί να συμπληρώνονται, να τροποποιούνται ή να αναμορφώνονται τα παραπάνω κριτήρια και τα αντίστοιχα μόρια και να ρυθμίζεται κάθε συναφές θέμα. Αν μεταξύ αυτών υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστίθενται πενήντα 50 επιπλέον μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο. Αν ο άλλος σύζυγος δεν εργάζεται τα πιο πάνω μόρια προσαυξάνονται κατά είκοσι Τα κριτήρια για τον καθορισμό της σειράς αυτής είναι τα εξής:


τελικα διαζυγιο;


Ανακοίνωση


Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστιθεντάι πενήντα 50 επιπλέον μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο. Αν περισσότερα πρόσωπα συγκεντρώνουν ίσο αριθμό μορίων, η μεταξύ τους σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με κλήρωση. Ο αριθμός των μορίων με βάση το κριτήριο των τυπικών προσόντων καθορίζεται ως εξής: Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορεί να συμπληρώνονται, να τροποποιούνται ή να αναμορφώνονται τα παραπάνω κριτήρια και τα αντίστοιχα μόρια και να ρυθμίζεται κάθε συναφές θέμα. Αν στην οικογένεια υπάρχει τέκνο ή σύζυγος, που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες ή τέκνο ορφανό από ένα γονέα ηλικίας μέχρι 25 ετών, ο νούμερο μορίων που προκύπτει κατά τα ανωτέρω προσαυξάνεται με εκατό επιπλέον μόρια. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 9 και κατά την διενέργειά της μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι, έπειτα από έγκαιρη ειδοποίηση τους. Ο αριθμός των μορίων, με βάση το κριτήριο της οικονομικής κατάστασης του προστατευομένου, καθορίζεται σε εκατό μόρια, εφόσον έχει ετήσιο ατομικό εισόδημα μέχρι το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό ή οικογενειακό εισόδημα το διπλάσιο του ατομικού.


τελικα διαζυγιο;


Για θέματα εργασίας και εργατικών δικαιωμάτων


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι από 21 έως 45 ετών, ενώ για τα μέλη της οικογένειας αδέλφια - σύζυγος - τέκνα δεν υπάρχει άκρη ηλικίας. Αν ο άμοιαστος σύζυγος δεν εργάζεται τα πιο πάνω μόρια προσαυξάνονται κατά είκοσι Αν περισσότερα πρόσωπα συγκεντρώνουν ίσο αριθμό μορίων, η μεταξύ τους σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με κλήρωση. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορεί να συμπληρώνονται, να τροποποιούνται ή να αναμορφώνονται τα παραπάνω κριτήρια και τα αντίστοιχα μόρια και να ρυθμίζεται κάθε συναφές θέμα. Ο αριθμός των μορίων για τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης, καθορίζεται ως εξής:


τελικα διαζυγιο;

Αν στην οικογένεια υπάρχει τέκνο ή σύζυγος, που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες ή τέκνο ορφανό από ένα γονέα ηλικίας μέχρι 25 ετών, ο νούμερο μορίων που προκύπτει κατά τα ανωτέρω προσαυξάνεται με εκατό επιπλέον μόρια. Ο αριθμός των μορίων για τους πολύτεκνους γονείς, με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης, καθορίζεται ως εξής: Αν μεταξύ αυτών υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστίθενται πενήντα 50 επιπλέον μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο. Για πολύτεκνη οικογένεια με τέσσερα τέκνα τριακόσια μόρια, τα οποία προσαυξάνονται κατά πενήντα 50 για κάθε επιπλέον τέκνο. Τα κριτήρια για τον καθορισμό της σειράς αυτής είναι τα εξής: Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορεί να συμπληρώνονται, να τροποποιούνται ή να αναμορφώνονται τα παραπάνω κριτήρια και τα αντίστοιχα μόρια και να ρυθμίζεται κάθε συναφές θέμα. Αν ο υποψήφιος είναι τέκνο ορφανό και από τους δυο γονείς, ο νούμερο αυτός προσαυξάνεται με διακόσια επιπλέον μόρια. Η αποστολή διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 9 και κατά την διενέργειά της μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι, ύστερα από έγκαιρη ειδοποίηση τους. Ο αριθμός των μορίων, με βάση το κριτήριο της οικονομικής κατάστασης του προστατευομένου, καθορίζεται σε εκατό μόρια, εφόσον έχει ετήσιο ατομικό εισόδημα μέχρι το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό ή οικογενειακό εισόδημα το διπλάσιο του ατομικού. Στην περίπτωση που ο ένας από τους συζύγους δεν εργάζεται, προστίθενται πενήντα 50 μόρια. Αίτημα - αστυνομική ταυτότητα - βιβλιάριο ασθενείας - ιατρικές γνωματεύσεις Άλλες πληροφορίες:τελικα διαζυγιο;

...


1744 1745 1746 1747 1748


Σχόλια:


18.01.2019 : 18:09 Nekree:

Κλασσικός. Τόσο κλασικό.

© Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται - easyblogs.eu

Created by Ιωάννης Peraticos